Regulamin Programu Partnerskiego dla Hodowców

Program partnerski jest organizowany przez Trusco PHU Artur Głowacki z siedzibą w Zebrzydowicach, właściciela sklepu www.sklepzkarmami.pl Celem programu jest organizacja współpracy przynosząca dodatkowe korzyści obydwu stronom. Korzyści te będą wynikiem propagowania idei zdrowego żywienia i jasnych zasad współpracy handlowej wśród nowych klientów, polecanych przez Partnerów.

Zasady działania Programu:

1. Korzyścią dla Sklepuzkarmami.pl jest pozyskiwanie nowych klientów.
2. Korzyścią dla Partnera jest uzyskiwanie bonów rabatowych za zakupy poleconych przez niego klientów
3. Bony będą przyznawane na następującej zasadzie:
a) w przypadku gdy osoba polecona nie prowadzi hodowli – za każde zamówienie osoby poleconej naliczany będzie bon o wartości 10% sumy zakupionych produktów, suma zaokrąglona będzie w dół do pełnych złotówek (np. za zamówienie na sumę 105zł zostanie przyznany bon o wartości 10zł),
b) w przypadku gdy osoba polecona prowadzi hodowlę i zapisze się do Klubu Hodowców Sklepuzkarmami.pl – za każde zamówienie osoby poleconej naliczany będzie bon o wartości 5% sumy zakupionych produktów, suma zaokrąglona będzie w dół do pełnych złotówek (np. za zamówienie na sumę 105zł zostanie przyznany bon o wartości 5zł),
4. Bony zostają naliczone tylko dla zakończonych transakcji (status wysłane) po upływie ustawowego okresu możliwości zwrotu (14 dni).
5. Bony nie podlegają wymianie na pieniądze.
6. Bony naliczane będą w cyklu miesięcznym. Do 15. dnia każdego miesiąca na koncie hodowcy pojawi się bon za zakupy wszystkich poleconych klientów, którzy dokonali zamówień w miesiącu poprzednim.
7. Przeniesienie bonów na rzecz innych uczestników programu nie jest możliwe.
8. Bony wygasają po upływie 12 miesięcy od ich przyznania uczestnikowi, jeśli nie zostały w tym czasie wykorzystane.
9. Realizowany bon może stanowić maksymalnie 60% wartości zamówienia składanego przez Partnera.
10. Każda polecona osoba nie będąca hodowcą zostaje automatycznie zapisana do Klubu Zdrowego Karmienia Sklepuzkarmami.pl co wiąże się ze stałym, 10% rabatem na wszystkie zakupy.
11. Każda polecona osoba będąca hodowcą zostaje automatycznie zapisana do Klubu Hodowców Sklepuzkarmami.pl co wiążę się, m.in. ze stałym rabatem na wszystkie zakupy. Szczegółowy opis zasad obowiązujących klubowiczów oraz wynikające z tytułu członkostwa udogodnienia opisane zostały w regulaminie Klubu Hodowców.
12. Aby skorzystać z programu partnerskiego użytkownik musi spełniać warunki uczestnictwa zamieszczone poniżej.

Warunki uczestnictwa w Programie:

1. Partnerem może zostać każdy członek Klubu Hodowców Sklepuzkarmami.pl spełniający poniższe wymagania:
a) Członkostwo w Klubie Hodowców nie krócej niż od 6 miesięcy
b) Aktywny status konta – przynajmniej 3 zakupy kwartalnie
c) Korzystanie wyłącznie z jednego konta użytkownika w sklepie
d) Zgłoszenie chęci przystąpienia do Programu zaakceptowane przez przedstawiciela Sklepuzkarmami.pl (zgłoszenie powinno być dokonane drogą e-mailową na adres info@sklepzkarmami.pl lub telefonicznie pod nr 535 457 167
2. Jednokrotne zgłoszenie do Programu jest wystarczające. Nie przyjmiemy wielokrotnego zgłoszenia do Programu tej samej osoby/hodowli.
3. Z uczestnictwa w Programie Partnerskim można zrezygnować przesyłając rezygnację na adres mailowy info@sklepzkarmami.pl.
4. Sklepzkarmami.pl może wypowiedzieć uczestnictwo osobie, która dopuściła się naruszenia zasad niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie zostanie wysłane drogą mailową. Od tej decyzji przysługuje uczestnikowi możliwość odwołania w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu. Odwołanie należy przesłać na adres mailowy info@sklepzkarmami.pl
5. Zakończenie uczestnictwa w Programie Partnerskim prowadzi do utraty zebranych Bonów
6. Sklepzkarmami.pl może zawiesić lub zakończyć program lojalnościowy. O takiej decyzji uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem programu.
7. Po zakończeniu programu, niezrealizowane bony można wykorzystać w ciągu 3 miesięcy od daty zamknięcia programu. Po upływie tego terminu skorzystanie z bonów nie będzie możliwe.
8. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Sklepzkarmami.pl celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach poinformujemy drogą mailową. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia uczestnik nie wypowie uczestnictwa w programie.